Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là

Rate this post

ON

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là

  • A. – 1
  • B. 1
  • C. 5
  • D. – 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 115268

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} – 4x + 3) là
 • Hàm số nào có giá trị nhỏ nhất tại (x = frac{3}{4})
 • Hàm số nào nghịch biến trong khoảng (left( { – infty ;0} right))?
 • Cho hàm số (y = {x^2} – 2x + 3), tìm mệnh đề đúng?
 • Parabol (y=ax^2+bx+c) đi qua A(8;0) và có đỉnh I(6;- 12) có phương trình là
 • Parabol (y = a{x^2} + bx + 2) đi qua hai điểm M(1;5) và N(- 2;8) có phương trình là
 • Parabol (y = a{x^2} + bx + c) đạt cực tiểu bằng 4 tại x = – 2 và đi qua A(0;6) có phương trình là:
 • Cho hàm số (y = fleft( x right) = left| { – 5x} right|). Khẳng định nào sau đây là sai?
 • Tìm tập xác định D của hàm số (y = frac{{3x – 1}}{{2x – 2}})
 • Cho hàm số (f(x)=4-3x). Khẳng định nào sau đây đúng? 
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?(y=2x^2-3x^4+2)
 • Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số (y = 2left| {x – 1} right| + 3left| x right| – 2)?
 • Cho hàm số (y = frac{{x – 1}}{{2{x^2} – 3x + 1}}). Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số: 
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{x – 1}}{{{x^2} – x + 3}}) là
 • Tập xác định của hàm số: (fleft( x right) = frac{{ – {x^2} + 2x}}{{{x^2} + 1}}) là tập hợp nào sau đây? 
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng (- 1;0)?
 • Cho hàm số (y = left{ begin{array}{l} frac{2}{{x – 1}},,,x in left( { – infty ;0} right)\ sqrt {x + 1} ,,,x in left[ {0;2} right]\ {x^2} – 1,,,x in left( {2;5} right] end{array} right.). Tính (f(4)), ta được kết quả
 • Cho đồ thị hàm số(y=x^3) (hình bên). Khẳng định nào sau đây sai? Hàm số y đồng biến:
 • Tập hợp nào sau đây là tập xác định của hàm số: (y = sqrt {left| {2x – 3} right|} )
 • Cho hàm số (y=3x^4-4x^2+3). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 2}}{{{x^2} + 1}})
 • Cho đồ thị hàm số (y=f(x)) như hình vẽ. Kết luận nào trong các kết luận sau đúng?
 • Cho hàm số (fleft( x right) = left{ begin{array}{l} frac{{2sqrt {x + 2} – 3}}{{x – 1}},,khi,x ge 2\ {x^2} + 1,,,,,,,,,,,,,,,khi,x
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{x – 2}}{{2x + 5}}) là
 • Cho hàm số (y = {x^2} + sqrt {x – 3} ) điểm nào thuộc đồ thị của hàm số đã cho: 
 • Hàm số chẵn là hàm số:
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{2}{{sqrt {5 – x} }}) là 
 • Cho hàm số (y = fleft( x right) = frac{{2x – 5}}{{{x^2} – 4x + 3}}). Kết quả nào sau đây đúng?
 • Cho hàm số (y=x^3+x), mệnh đề nào sau đây đúng
 • Cho hàm số (y = fleft( x right) = {x^3} – 6{x^2} + 11x – 6). Kết quả sai là:
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{1}{{sqrt {2 – 3x} }} + sqrt {2x – 1} ) là
 • Tập xác định của hàm số (y = sqrt {2x – 3}  + sqrt {4 – 3x} ) là
 •  Tập xác định của hàm số (y = sqrt[4]{{{x^2} – 3x – 4}}) là
 • Tập xác định của hàm số (y = left{ begin{array}{l} sqrt {3 – x} ,,,,,x in left( { – infty ;0} right)\ sqrt {frac{1}{x}} ,,,,,,,,,,,,x in left( {0; + infty } right) end{array} right.) là
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn? 
 • Tập xác định của hàm số (y = frac{{sqrt {5 – 2x} }}{{left( {x – 2} right)sqrt {x – 1} }}) là
 • Với giá trị nào của m thì hàm số (y = {x^2} + mx + {m^2}) là hàm chẵn?
 • Hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 2m + 1}}) xác định trên [0;1) khi:
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = x – 2sqrt {x + 2} ) là:
 • Tìm m để hàm số (y = frac{{xsqrt 2  + 1}}{{{x^2} + 2x – m + 1}}) có tập xác định là R.

Tung độ đỉnh I của parabol (left( P right):y = 2{x^2} - 4x + 3) là

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger