“Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”

Rate this post

(TG)- Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là di huấn của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Trong đó, điều căn cốt nhất theo Người là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục rèn luyện, quyết tâm phòng, chống và đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. 

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành một Đảng cách mạng chân chính, khỏe mạnh – đội tiền phong của giai cấp, nhân dân và dân tộc. Kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng, với bút danh T.L., Hồ Chí Minh viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đăng báo Nhân Dân, số 5409, ngày 0967849934. Nửa thế kỷ sau khi ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

NHẬN DIỆN CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN ĐỂ PHÒNG VÀ CHỐNG

Nhận thức sâu sắc sự nguy hiểm và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh đã sớm đề cập vấn đề này; nhấn mạnh yêu cầu phải phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cán bộ, đảng viên và coi đó là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng một Đảng Mácxít cách mạng chân chính. Theo Người, chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch “nội xâm”; là vết tích xấu xa của xã hội cũ, “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”(1). Đó là thứ vi trùng mẹ, đẻ ra nhiều bệnh khác như lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô,v.v.. không chỉ đối lập với đạo đức cách mạng mà còn là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng. Chừng nào chủ nghĩa cá nhân còn tồn tại, dù ít hay nhiều cũng vẫn sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên nỗ lực “một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng” và chừng đó nguy cơ về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn. Chừng nào những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa vẫn còn xâm nhập vào “nội bộ Đảng” thì chừng đó nguy cơ phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ vẫn hiện hữu và chừng đó vẫn sẽ làm giảm nguồn sức mạnh nội lực của Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng cầm quyền và chế độ. Vì vậy, thường xuyên, liên tục phòng, chống và đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân chính là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức cơ sở Đảng.

Theo Hồ Chí Minh, những người sa vào, mang nặng chủ nghĩa cá nhân là những người chỉ biết và luôn đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc; việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích của riêng mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy, miễn mình vui mặc thiên hạ buồn,v.v.. cho nên chừng nào còn những người cá nhân chủ nghĩa, nhất là bộ phận đó lại là những cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị thì chừng đó cách mạng còn gặp rất nhiều khó khăn. Đó chính là sự nguy hiểm tiềm tàng làm cho Đảng mất dần tính cách mạng, tính trí tuệ, tính đạo đức, tính nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Hơn thế, theo Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”, “là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân(2) và để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh đầy gian khó ấy, nhất định “người cách mạng phải tiêu diệt nó”(3).

“Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” | Tạp chí Tuyên giáo

Vì thế, Hồ Chí Minh nhấn manh, người cán bộ, đảng viên không chỉ phải đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân mà còn phải thường xuyên tự rèn luyện mình bằng việc tu dưỡng đạo đức cách mạng. Đó là mối quan hệ chặt chẽ, có tác động qua lại và nếu làm tốt cả hai chiều, thì nhất định sẽ rèn luyện nhân cách người cán bộ, đảng viên tốt. Vì thế, ngày từ những năm 0967849934, khi giảng cho những thanh niên Việt Nam yêu nước tại Quảng Châu, Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã yêu cầu mỗi người phải rèn luyện theo “Tư cách người một người cách mệnh”, với 23 điều răn về phẩm chất đạo đức. Trong đó, có “hoà mà không tư”, “cả quyết sửa lỗi mình”, “vị công vong tư”, không hiếu danh, không kiêu ngạo”, “ít lòng ham muốn về vật chất”, “với từng người thì khoan thứ”, “có lòng bày vẽ cho người”, “hay xem xét người” “phục tùng đoàn thể…”(4). Sau đó, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, xuất phát từ thực trạng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, Người cũng dành nhiều bài nói, bài viết bàn về vấn đề này.

Đặc biệt, mùa xuân năm 1969, trong tác phẩmNâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Hồ Chí Minh đã không chỉ tiên lượng nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà Người còn chỉ rõ trong Đảng “còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của riêng mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”(5)

Khác với những người “rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác. Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào về những người con xứng đáng như thế” là những con người “do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ…” (6). Đó cũng chính là những người luôn “dùng của công làm việc tư”, “ham địa vị, hay lên mặt”, chỉ ưa người khác “tâng bốc mình, khen ngợi mình”, “ưa sai khiến người khác”, “tự thấy mình cái gì cũng giỏi”, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, ích kỷ, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm… Đó cũng là những người luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân, gây chia rẽ khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, làm mất dân chủ trong Đảng… Kết quả là do cá nhân chủ nghĩa mà lập trường tư tưởng không vững vàng, hoài nghi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, dao động dẫn đến bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thoái bộ dẫn đến phạm nhiều sai lầm khuyết điểm, khiến quần chúng không ưa, không phục, không yêu quý họ, mất niềm tin và rời xa họ.

Theo Hồ Chí Minh, đây là những người đã ỷ thế vào quyền hạn và trách nhiệm được trao, ỷ thế vào quyền lực tại các cơ quan công quyền để kéo bè kéo cánh, chăm chút cho lợi ích của nhóm mình, dòng họ và địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Đối với họ,  chỉ có nhóm lợi ích vì “ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không thân với mình thì dù họ có tài cũng tìm cách dìm họ xuống, họ nói phải mấy cũng không nghe”,v.v..  Những biểu hiện này là một trong những nguyên nhân của sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, để Đảng luôn “là đạo đức, là văn minh”, Hồ Chí Minh đã không chỉ nêu ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; nhấn mạnh yêu cầu phải phòng, chống và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân mà Người còn khẳng định: mỗi tổ chức cơ sở đảng nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng phải thường xuyên, kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống và quét sạch chủ nghĩa cá nhân để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong.

CHỐNG CÁC BIỂU HIỆN SUY THOÁI ĐỂ NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

Thực hiện lời căn dặn và những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, trong gần 89 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng; bản lĩnh chính trị vững vàng; phong cách công tác gắn bó với nhân dân; nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, trong sự phát triển của kinh tế thị trường hiện nay, một nguy cơ tiềm ẩn luôn rình rập tấn công vào Đảng, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền chính là chủ nghĩa cá nhân. Sức công phá của “kẻ địch” này càng lợi hại khi tính vụ lợi trong mỗi người bị kích lên cao, khi mà tư tưởng thực dụng ăn sâu vào máu thịt của những người “suy thoái”. Thực tế những vụ án tiêu cực, đại án tham nhũng gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, gây tổn thất về cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ đang quy hoạch cấp chiến lược bị xử lý vừa qua đã cho thấy: Cuộc đấu tranh phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng đã bước đầu đem lại kết quả tốt, đem lại niềm tin đối với nhân dân. Tuy nhiên, tảng băng tiêu cực tham ô, tham nhũng vẫn còn hiện hữu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà nguồn gốc của nó chính là chủ nghĩa cá nhân, là “giặc nội xâm”. Do đó, mỗi người nhất định phải tiêu diệt, vì nó liên quan đến sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Từ thực tế công tác xây dựng Đảng những năm qua, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã nêu ra những biểu hiện suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn liền với chủ nghĩa cá nhân. Trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thuộc nhóm biểu hiện thứ nhất. Đó là: 1) Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. Mang trong mình chủ nghĩa cá nhân, những người có lối sống ích kỷ, thực dụng thường lợi dụng những sơ hở trong chính sách và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tiến thân, phục vụ cho tham vọng chính trị, lợi ích của mình; đồng thời khi ngon ngọt, khi công kích để một mặt cấu kết, bè phái, mặt khác chống phá , gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy yếu, hạ uy tín của Đảng. Khi không thực hiện được ý đồ cá nhân, không thăng tiến được, không kiếm nhiều lợi lộc hoặc bị kỷ luật, thì sinh ra bất mãn, buông xuôi, nên khi có sự móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, các phần tử này dễ trở thành lực lượng chống lại Đảng và chế độ.

 Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng chỉ ra những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa khác như:

  2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền…

4) Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân…

7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực…

8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…”.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng suy thoái này trước hết là do bản thân bộ phận cán bộ, đảng viên đó sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân; phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài… Trong khi đó, nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng…

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, để thiết thực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, toàn Đảng đã và đang thực hiện những giải pháp nhằm khắc phục, chữa trị “căn bệnh” chủ nghĩa cá nhân. Một loạt các nội dung, biện pháp được thực hiện với tinh thần tích cực, chủ động, “kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn” như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); Quy định số 101-QÐ/TW quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” (Quy định 101); Quy định số 47-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” (Quy định 47), Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” (Quy định 55) …

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong những năm qua, những biểu hiện cảu chủ nghĩa cá nhân không những không giảm đi mà ngày càng có xu hướng gia tăng và tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ tiếp tay cho các thế lực thù địch đẩy mạnh âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà còn trực tiếp làm phân hóa, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, đối với cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu nói riêng: khi đã sa vào cá nhân chủ nghĩa,thì sẽ đi từ tham ô, tham nhũng trong hiện tại dẫn đến”tham ô, tham  nhũng tương lai”. Đó chính là hiện tượng lãnh đạo ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, bộ, ngành này ngầm có giao kết, trao đổi nhận người/bố trí, đề bạt, thăng chức cho con cái, họ hàng, người thân, “đệ tử” thân tín của nhau ở cơ quan, địa phương, đơn vị, bộ, ngành kia để cùng có lợi. Thậm chí có hiện tượng “trả ơn thế hệ”, những người lên được vị trí cao, có quyền lực lớn lại cất nhắc, đề bạt con cháu của những người đã từng nâng đỡ mình mà hệ quả là tạo ra một thế hệ “con quan mới” rất “đúng quy trình”, “rất đúng quy hoạch” – những người nắm giữ tương lai đất nước song không đủ tài và đủ đức.

Vì vậy, để hạn chế, ngăn chặn sự lây lan và hậu quả mà chủ nghĩa cá nhân gây ra, góp phần giảm thiểu những lực cản đối với tiến trình phát triển của đất nước, trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục khắc phục những hạn chế để không ngừng “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo di huấn của Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, “phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình trong Đảng”(7). Theo đó, phải khắc phục bệnh “học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Đồng thời coi việc thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các Quy định 101, 47, 55 trong Đảng vừa là công tác giáo dục và tự giáo dục, vừa đấu tranh và tự đấu tranh trong mỗi tổ chức đảng và từng cá nhân. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và mỗi cá nhân, thiết thực phòng và chống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ.

Hai là, thực hiện “chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng chặt chẽ”(8). Đó là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi. Do đó, phải giữ chế độ, kỷ luật và công tác này nghiêm từ trên xuống dưới, trở thành nền nếp; đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát có hiệu quả, đồng bộ từ trên xuống và từ dưới lên. Kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên mắc sai lầm, khuyết điểm để có biện pháp sửa chữa nghiêm túc theo. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ba là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân đi liền với chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu. “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dường tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật”(9) gắn với thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đưa việc học và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có khả năng “đề kháng” tốt, “miễn dịch” hiệu quả với chủ nghĩa cá nhân. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” trong đấu tranh phòng, chống, tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, thấm nhuần lời căn dặn “phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”; “phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân”(10) và gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước hết, nâng cao nhận thức và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong toàn xã hội để đoàn kết, động viên và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước. Đổi mới công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình của cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là theo chủ đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, “cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”(11), coi đây là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi mặt công tác. Trong đó, tự rèn luyện là sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, vừa khẳng định tính tự giác, sức mạnh nội sinh vừa là yêu cầu đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi người. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí lực, thể lực và tâm lực để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và phát huy sự sáng tạo trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ di huấn của Hồ Chí Minh, từ thực trạng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cách đặt vấn đề, tinh thần và quyết tâm cũng như việc đã và đang triển khai chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng sâu rộng, đồng bộ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bài bản, trúng vấn đề, hợp với lòng dân đã cho thấy quyết tâm chính trị cao và trọng trách lớn lao của Đảng trước nhân dân và vận mệnh của đất nước, của chế độ./.

TS. Văn Thị Thanh Mai

———-

(1), (2), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.11, tr.602, 609, 611.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.280-281.

(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.0967849934, 547, 547, 547, 547, 547, 547.

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger