CÁC MÃ LỖI TRONG PASCAL

Rate this post

Khi làm việc với bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào, việc hiểu biết rõ các thông báo lỗi rất quan trọng. Đối với người đang học ngôn ngữ đó, trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi thao tác sai sinh lỗi. Việc biết rõ ý nghĩa các thông báo lỗi sẽ giúp cho việc sửa chưng trình được nhanh hơn, giúp cho người học hiểu rõ hơn công việc mình làm. Đối với những người viết ứng dụng, ý nghĩa các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chưng trình cũng rất quan trọng. Người lập trình cần phải bắt các lỗi trong chương trình để có thể thông báo kịp thời cho người sử dụng, tránh việc chưng trình bị ngắt, không thực hiện tiếp được.

Việc học ngôn ngữ PASCAL trong nhà trường đã trở nên rộng rãi, do đó một tài liệu mô tả chi tiết các thông báo lỗi trong PASCAL cũng rất cần thiết. Sau đây là toàn bộ các thông báo lỗi mà người dùng có thể gặp khi làm việc với môi trường PASCAL.

Các lỗi sinh ra trong quá trình chạy chương trình (Runtime error)

Mã lỗi ý nghĩa

1 Invalid function number Sai số hiệu hàm

2 File not found Không tìm thấy file

3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn

4 Too many open files Mở quá nhiều file

5 File access denied Không truy nhập được file

6 Invalid file handle Số hiệu file không hợp lệ

12 Invalid file access code Mã truy nhập file không hợp lệ

15 Invalid drive number Số hiệu thiết bị không hợp lệ

16 Cannot remove current directory Không thể xoá hoặc chuyển thư mục hiện hành

17 Cannot rename across drives Không thể đổi tên các thiết bị chéo nhau

100 Disk read error Lỗi khi đọc đĩa

101 Disk write error Lỗi khi ghi đĩa

102 File not assigned File chưa được chỉ định

103 File not open File chưa được mở

104 File not open for input File chưa được mở để lấy dữ liệu

105 File not open for output File chưa đựoc mở để xuất dữ liệu

106 Invalid numeric format Định dạng số không hợp lệ

150 Disk is write-protected Đĩa đang được bo vệ chống ghi

151 Bad drive request struct length Độ lớn cấu yêu cầu cấu trúc thiết bị sai

152 Drive not ready Thiết bị chưa sẵn sàng

154 CRC error in data Lỗi kiểm tra độ dư vòng trong dữ liệu

156 Disk seek error Lỗi tìm kiếm trên đĩa

157 Unknown media type Không biết kiểu thiết bị

158 Sector Not Found Không tìm thấy sector được yêu cầu

159 Printer out of paper Hết giấy trên máy in

160 Device write fault Lỗi ghi thiết bị

161 Device read fault Lỗi đọc thiết bị

162 Hardware failure Lỗi phần cứng

200 Division by zero Lỗi chia cho 0

201 Range check error Lỗi tràn bộ nhớ

202 Stack overflow error Lỗi tràn ngăn xếp

203 Heap overflow error Lỗi tràn vùng nhớ Heap

208 Overlay manager not installed Quản lí tràn chưa được cài đặt

209 Overlay file read error Lỗi tràn khi đọc file

210 Object not initialized Đối tượng chưa được khởi tạo

211 Call to abstract method Lỗi gọi một phưng thức trừu tượng

212 Stream registration error Lỗi đăng kí dòng xuất nhập

204 Invalid pointer operation Con trỏ phép toàn không hợp lệ

205 Floating point overflow Tràn dấu phẩy động

206 Floating point underflow Tràn dấu phẩy động

207 Invalid floating point operation Phép toàn với số dấu phẩy động không hợp lệ

Các lỗi biên dịch (Compiler error)

 Mã lỗi ý nghĩa
 1 Out of memory Thiếu bộ nhớ
 2 Identifier expected Thiếu chỉ định
 3 Unknown identifier Không hiểu chỉ định
 4 Duplicate identifier Trùng tên
 5 Syntax error Lỗi cú pháp
 6 Error in real constant Lỗi hằng số thực
 7 Error in integer constant Lỗi hằng số nguyên
 8 String constant exceeds line Hằng xâu vượt quá một dòng
 9 Too many nested files Quá nhiều file lồng nhau
 10 Unexpected end of file Không tìm thấy kết thúc file
 11 Line too long File quá dài
 12 Type identifier expected Không tìm thấy định nghĩa kiểu
 13 Too many open files Quá nhiều file được mở
 14 Invalid file name Tên file không hợp lệ
 15 File not found Không tìm thấy file
 16 Disk full Đĩa đầy
 17 Invalid compiler directive Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ
 18 Too many files Quá nhiều file
 19 Undefined type in pointer def Chưa định nghĩa kiểu của con trỏ
 20 Variable identifier expected Không tìm thấy định nghĩa biến
 21 Error in type Lỗi kiểu
 22 Structure too large Cấu trúc quá lớn
 23 Set base type out of range Kiểu cơ bản bị tràn
 24 File components may not be files or objects Các thành phần không Phải là file hay object
 25 Invalid string length Độ dài xâu không hợp lệ
 26 Type mismatch Sai kiểu
 27 Invalid subrange base type Kiểu thừa kế không hợp lệ
 28 Lower bound > than upper bound Cận dưới lớn hn cận trên (con trỏ nhớ)
 29 Ordinal type expected Không tìm thấy kiểu thứ tự
 30 Integer constant expected Không tìm thấy hằng số nguyên
 31 Constant expected Phải là hằng số
 32 Integer or real constant expected Phải là số nguyên hoặc là số thực
 33 Pointer Type identifier expected Phải là định nghĩa kiểu con trỏ
 34 Invalid function result type Kiểu trả về của hàm không hợp lệ
 35 Label identifier expected Phải là định nghĩa nhãn
 36 BEGIN expected Phải là BEGIN
 37 END expected Phải là END
 38 Integer expression expected Phải là thể hiện của số nguyên
 39 Ordinal expression expected Phải là thể hiện của biến có thứ tự
 40 Boolean expression expected Phải là thể biện của biến logic
 41 Operand types do not match Không hợp kiểu các toán hạng
 42 Error in expression Lỗi biểu diễn
 43 Illegal assignment Gán sai
 44 Field identifier expected Phải là định nghĩa trường
 45 Object file too large Đối tượng file quá lớn
 46 Undefined EXTERN Không định nghĩa EXTERN
 47 Invalid object file record Đối tượng bn ghi file không hợp lệ
 48 Code segment too large Mã phân đoạn quá lớn
 49 Data segment too large Dữ liệu phân đoạn quá lớn
 50 DO expected Thiếu DO
 51 Invalid PUBLIC definition Định nghĩa PUBLIC không hợp lệ
 52 Invalid EXTRN definition Định nghĩa EXTERN không hợp lệ
 53 Too many EXTRN definitions Quá nhiều định nghĩa EXTERN
 54 OF expected Thiếu OF
 55 INTERFACE expected Phải là từ khoá INTERFACE
 56 Invalid relocatable reference Tham chiếu tái định vị không hợp lệ
 57 THEN expected Thiếu từ khoá THEN
 58 TO or DOWNTO expected Phải là từ khoá TO hoặc DOWNTO
 59 Undefined forward Biến hay hàm chưa được định nghĩa trước đó
 60 Too many procedures Quá nhiều chương trình con
 61 Invalid typecast Sai thể hiện kiểu
 62 Division by zero Lỗi chia cho 0
 63 Invalid file type Kiểu file không hợp lệ
 64 Cannot read or write vars of this type Không thể đọc hãy ghi kiểu dữ liệu này
 65 Pointer variable expected Phải là biến con trỏ
 66 String variable expected Phải là biến xâu
 67 String expression expected Phải là thể hiện xâu
 68 Circular unit reference Tham chiếu vòng các đn vị chưng trình
 69 Unit name mismatch Không đúng tên unit
 70 Unit version mismatch Không đúng version của unit
 71 Duplicate unit name Lặp tên unit
 72 Unit file format error Cấu trúc unit file bị lỗi
 73 Implementation expected Phải là IMPLEMENTATION
 74 Constant and case types don't match Hằng và các kiểu không hợp
 75 Record variable expected Phải là biến record
 76 Constant out of range Hằng bị tràn
 77 File variable expected Phải là biến file
 78 Pointer expression expected Phải là thể hiện của con trỏ
 79 Integer or real expression expected Phải là thể hiện của số nguyên hoặc số thực
 80 Label not within current block Nhãn không đi cùng với khối hiện hành
 81 Label already defined Nhãn đã được định nghĩa
 82 Undefined label in preceding stmt part Không định nghĩa trước nhãn
 83 Invalid @@ argument Đối số @@ không hợp lệ
 84 UNIT expected Phải là từ khoá UNIT
 85 ";" expected Phải là dấu ";"
 86 ":" expected Phải là dấu ":"
 87 "," expected Phải là dấu ","
 88 "(" expected Phải là dấu "("
 89 ")" expected Phải là dấu ")"
 90 "=" expected Phải là dấu "="
 91 ":=" expected Phải là dấu ":="
 92 "[" or "(." Expected Phải là dấu "[" hoặc "(."
 93 "]" or ".)" expected Phải là dấu "]" hoặc ".)"
 94 "." expected Phải là dấu "."
 95 ".." expected Phải là dấu ".."
 96 Too many variables Quá nhiều biến
 97 Invalid FOR control variable Biến điều khiển FOR không hợp lệ
 98 Integer variable expected Phải là một biến số nguyên
 99 Files and procedure types are not allowed here Không cho phép ác file và các kiểu chương trình con
 100 String length mismatch Độ dài xâu không hợp 
 101 Invalid ordering of fields Thứ tự các trường không hợp
 102 String constant expected Không thấy hằng xâu
 103 Integer or real variable expected Không thấy biến nguyên hoặc thực
 104 Ordinal variable expected Phải là biến có thứ tự
 105 INLINE error Lỗi INLINE
 106 Character expression expected Phải là thể hiện của kiểu kí tự
 107 Too many relocation items Quá nhiều thành phần tái định vị
 112 CASE constant out of range Hằng CASE bị tràn
 113 Error in statement Lỗi trong câu lệnh
 114 Cannot call an interrupt procedure Không thể gọi một thủ tục ngắt
 116 Must be in 8087 mode to compile Phải ở kiểu biên dịch 8087
 117 Target ađress not found Không tìm thấy địa chỉ đích 
 118 Include files are not allowed here Không được bao gồm file
 120 NIL expected Phải là từ khoá NIL
 121 Invalid qualifier Giới hạn không hợp lệ
 122 Invalid variable reference Tham chiếu biến không hợp lệ
 123 Too many symbols Quá nhiều kí hiệu
 124 Statement part too large Thành phần câu lệnh quá lớn
 126 Files must be var parameters Các file Phải đựoc khai báo tham số
 127 Too many conditional symbols Quá nhiều kí hiệu điều kiện
 128 Misplaced conditional directive Chỉ dẫn điều kiện không đúng chỗ
 129 ENDIF directive missing Thiếu chỉ dẫn END IF
 130 Error in initial conditional defines Lỗi khởi tạo các định nghĩa điều kiện
 131 Header does not match previous definition Header không hợp với định nghĩa trước đó
 132 Critical disk error Lỗi đĩa trầm trọng
 133 Cannot evaluate this expression Không thể ước lượng của thể hiện này
 134 Expression incorrectly terminated Thể hiện không được kết thúc trực tiếp
 135 Invalid format specifier Khai báo cấu trúc không hợp lệ
 136 Invalid indirect reference Tham chiếu gián tiếp không hợp lệ
 137 Structured variables are not allowed here Không cho phép các biến có cấu trúc
 138 Cannot evaluate without System unit Không thể ước lượng mà không có unit System
 139 Cannot access this symbol Không thể truy xuất kí hiệu này
 140 Invalid floating-point operation Phép toán dấu phẩy động không hợp lệ
 141 Cannot compile overlays to memory Không thể biên dịch overlay bộ nhớ
 142 Procedure or function variable expected Phải là biến chưng trình con
 143 Invalid procedure or function reference Tham chiếu chưng trình con không hợp lệ
 144 Cannot overlay this unit Không thể overlay unit này
 145 Too many nested scopes Quá nhiều phạm vi xếp chồng nhau
 146 File access denied Không thể truy xuất
 147 object type expected Phải là một kiểu object
 148 Local object types are not allowed Không cho phép các kiểu object địa phưng
 149 Virtual expected Phải là từ khoá VIRTUAL
 150 Method identifier expected Phải là định nghĩa phưng thức
 151 Virtual constructors are not allowed Không cho phép các constructor là o
 152 Constructor identifier expected Phải là định nghĩa constructor
 153 Destructor identifier expected Phải là định nghĩa deconstructor
 154 Fail only allowed within constructors Lỗi chỉ cho phép với constructor
 155 Invalid combination of opcode and operands Kết hợp toán hạng và toán tử không hợp lệ
 156 Memory reference expected Phải là tham chiếu bộ nhớ
 157 Cannot ađ or subtract relocatable symbols Không thể thêm hay hoá một kí hiệu tái định vị
 158 Invalid register combination Kết hợp thanh ghi không hợp lệ
 159 286/287 instructions are not enabled Không cho phép các lệnh 286/287
 160 Invalid symbol reference Tham chiếu kí hiệu không hợp lệ
 161 Code generation error Lỗi sinh mã
 162 ASM expected Phải là từ khoá ASM

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger