Lisp tinh toan momen quan tinh xoan(J) cua tiet dien bat ky

Rate this post

Tôi nhớ đã post cái này 1 lần, nhưng giờ quên link nên đành post lại. Hy vọng đúng ý bạn. Và nếu đúng thì xin nhận hậu tạ bằng LIKE cho gọn.

 ;Doan Van Ha - CADViet.com ;Tinh cac dac trung hinh hoc cua Polyline kin hoac Region. (defun C:HA()   (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Chon doi tuong kin (Polyline hoac Region): "))))  (VxGetMassProps Obj)) (defun VxGetMassProps (Obj / DelFlg ResLst TmpObj)  (or Gb:AcO (setq Gb:AcO (vlax-get-acad-object)))  (or Gb:AcD (setq Gb:AcD (vla-get-activedocument Gb:AcO)))  (if (member (vla-get-ObjectName Obj) '("AcDb2dPolyline" "AcDbPolyline"))   (setq DelFlg T         TmpObj (vlax-safearray-get-element  (vlax-variant-value (vla-AddRegion (vla-get-ModelSpace Gb:AcD) (VxListToArray (list Obj) vlax-vbObject))) 0))   (setq TmpObj Obj))  (setq ResLst (append                (list                 (vlax-get TmpObj 'Centroid)                 (vlax-get TmpObj 'RadiiOfGyration)                 (setq a (vlax-get TmpObj 'PrincipalDirections))                 (vlax-get TmpObj 'PrincipalMoments)                 (vlax-get TmpObj 'MomentOfInertia))                (if (= (vla-get-ObjectName TmpObj) "AcDbRegion")                 (list                  (vla-get-ProductOfInertia TmpObj)                  (vla-get-Area TmpObj)                  (vla-get-Perimeter TmpObj))                 (list                  (vlax-get TmpObj 'ProductOfInertia)                  (vla-get-Volume TmpObj)                  nil))))  (if DelFlg (vla-delete TmpObj))  (princ "nnKET QUA TINH: ")  (princ "n1). Centroid: ")  (princ "n X: ") (princ (car (nth 0 Reslst)))  (princ "n Y: ") (princ (cadr (nth 0 Reslst)))  (princ "n2). Radii Of Gyration: ")  (princ "n X: ") (princ (car (nth 1 Reslst)))  (princ "n Y: ") (princ (cadr (nth 1 Reslst)))  (princ "n3). Principal Directions: ")  (princ "n ") (princ (car (nth 2 Reslst)))  (princ "n ") (princ (cadr (nth 2 Reslst)))  (princ "n ") (princ (caddr (nth 2 Reslst)))  (princ "n ") (princ (nth 3 (nth 2 Reslst)))  (princ "n4). Principal Moments: ")  (princ "n I: ") (princ (car (nth 3 Reslst)))  (princ "n J: ") (princ (cadr (nth 3 Reslst)))  (princ "n5). Moment Of Inertia: ")  (princ "n X: ") (princ (car (nth 4 Reslst)))  (princ "n Y: ") (princ (cadr (nth 4 Reslst)))  (princ "n6). Product Of Inertia: ")  (princ (nth 5 Reslst))  (princ "n7). Area: ")  (princ (nth 6 Reslst))  (princ "n8). Perimeter: ")  (princ (nth 7 Reslst))  (textpage)) ; (princ)) ; ResLst=((70.5309 25.7049) (25.7963 70.5906) (0.966567 0.256415 -0.256415 0.966567) (285.635 561.65) (42933.0 321491.0) 116901.0 64.5172 37.4259) ;----- (defun VxListToArray (Lst Typ)  (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray Typ (cons 0 (1- (length Lst)))) Lst)))   

Em tò mò muốn anh Hà giải thích cho em hiểu sự khác biệt khi dùng lisp của anh so với dùng  lệnh MASSPROP:

Command: HA Chon doi tuong kin (Polyline hoac Region):

KET QUA TINH:

1). Centroid:

 X: 18.9681

 Y: 13.3743

2). Radii Of Gyration:

 X: 13.4322

 Y: 19.1217

3). Principal Directions:

 0.972257

 0.233915

 -0.233915

 0.972257

4). Principal Moments:

 I: 37.8715

 J: 179.868

5). Moment Of Inertia:

 X: 5309.66

 Y: 10760.3

6). Product Of Inertia: 7433.39

7). Area: 29.4288

8). Perimeter: 28.1659nil

Command:

Command: MASSPROP

Select objects: 1 found

Select objects:

 —————-   REGIONS   —————-

Area:                    29.4288

Perimeter:               28.1659

Bounding box:         X: 13.9725  —  23.4991

                      Y: 10.4037  —  16.9504

Centroid:             X: 18.9681

                      Y: 13.3743

Moments of inertia:   X: 5309.6579

                      Y: 10760.3003

Product of inertia:  XY: 7433.3925

Radii of gyration:    X: 13.4322

                      Y: 19.1217

Principal moments and X-Y directions about centroid:

                      I: 37.8715 along [0.9723 -0.2339]

                      J: 179.8684 along [0.2339 0.9723]

Write analysis to a file? [Yes/No] <N>: *Cancel*

Mua hàng gọi 0967.84.99.34 Kết bạn Zalo (bấm vào đây)
Đặt hàng qua Messenger